Wody naszej okolicy

Wody naszej okolicy

Innowacja pedagogiczna w klasie IV a

„Wody naszej okolicy”

GALERIA

Podstawa programowa z przyrody daje wiele możliwości i  sposobów jej realizowania. Mówienie o przyrodzie i procesach w niej zachodzących w klasie nie daje wyobrażenia o jej bogactwie, bioróżnorodności i zależności jednych elementów od drugich. Zatem najlepszym sposobem jej poznania są zajęcia terenowe, obserwacyjne i laboratoryjne. Przyrodę można głębiej poznawać poprzez realizację innowacji pedagogicznej. Wzbogacanie procesu poznawczego poprzez innowację powoduje osiągnięcie lepszych efektów. Wykształca u ucznia właściwe postawy wobec otaczającego świata. Uczniowie pracując na lekcjach w oparciu o metody naukowe, sami stają się badaczami i odkrywcami. Nauka staje się ciekawa i interesująca. Taka forma pracy wyzwala większą ciekawość i dociekliwość.

Od września tego roku szkolnego uczniowie klasy IV a realizują projekt „Wody naszej okolicy”, w ramach  którego odbyło się szereg lekcji terenowych, obserwacyjnych, badawczych i laboratoryjnych. Projekt przy akceptacji Pani Dyrektor i Rady Pedagogicznej realizowany jest na lekcji przyrody oraz w terenie. Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie wspiera realizację zadań w nim zawartych.

Uczniowie wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności. Innowacja daje też możliwość kształcenia u uczniów umiejętności kluczowych, takich jak: umiejętność uczenia się, kompetencje naukowo – techniczne, społeczne, obywatelskie, poczucie inicjatywy, świadomości i ekspresji kulturowej czy porozumiewania się w języku ojczystym. Uczniowie dostrzegają walory krajobrazowe  swojej okolicy. Rodzi się w nich odpowiedzialność za stan środowiska, przy uwzględnieniu roli wody w życiu człowieka. Potrafią też wyrazić plastycznie jej piękno i opisać bogactwo oraz bioróżnorodność.

Przed nami podsumowanie i ewaluacja naszej pracy…

Irena Wejer