PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Szkoła Podstawowa im. Janusza
Kusocińskiego w Bożympolu Wielkim, ul. Szkolna 1, 84-214 Bożepole Wielkie, nr telefon: 58
678 97 98, adres email: kontakt@szkolabozepole.com.

1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, adres e-mail: iodo@leczyce.pl

2. Dane osobowe dziecka i rodzica/opiekuna, przetwarzane będą w związku z realizacją
celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz w celach
promocyjnych szkoły, prowadzenia strony internetowej i serwisu internetowego
(media wewnętrzne/społecznościowe) Administratora.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust.

2 lit. a, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z
dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z
dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej wraz z aktami
wykonawczymi, w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
Odbiorcami danych mogą być:

a. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;

b. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora,
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzające).

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji
wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa.

6. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji
celów statutowych szkoły. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest
niemożliwe. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na
podstawie udzielonej zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności
przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj.
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:

a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21
Rozporządzenia.

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest
niezgodne z przepisami Rozporządzenia.

9. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.