ŚWIETLICA


GODZINY PRACY ŚWIETLICY

Poniedziałek:          06.30 – 16.00
Wtorek:                    06.30 – 16.00
Środa:                      06.30 – 16.00
Czwartek:                06.30 – 16.00
Piątek:                     06.30 – 16.00

Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.”

[Glenn Doman]

Cel główny:

zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

 

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

– organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia,

– organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

– organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,

– stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,

– upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.